Vsebina FS 5.1 na spletu

VSEBINA FS 5.1

FORMULARIUM SLOVENICUM 5.1 vsebuje izbrane vsebine 10. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 10.1 – 10.5 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Peta izdaja FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 5.0) bo na voljo od 27. avgusta 2021.

CITIRANJE FS 5.1

Formularium Slovenicum 5.1. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, prvo dopolnilo k peti izdaji 2021  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2021. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Prvo dopolnilo k peti izdaji 2021
©2021, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica:
Tanja Tekavčič Glover

Cena:
89,25 EUR

Način dostopa:
URL: https://www.formularium.si

Računalniški datotečni format:
html

Datum javne objave:
27. avgust 2021

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 72827651
ISBN 978-961-6383-39-4 (HTML)

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top