ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR S PODROČJA REGULATIVE ZDRAVIL

Angleško – slovenski slovar s področja regulative zdravil vsebuje širok nabor strokovnih izrazov s področja regulative zdravil, ki se uporabljajo v dokumentaciji za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za promet z zdravilom.

Izrazi, ločeni s poševnico (na primer izparevanje / evaporacija), so medsebojno zamenljivi.

Izrazi, ločeni s podpičjem (na primer žetev; nabiranje; obiranje) se uporabljajo smiselno glede na vsebino besedila.

Angleški izraz ali besedna zveza                                      Slovenski izraz ali besedna zveza
abdominal distensionnapihnjenost trebuha
abrupt discontinuationnenadna prekinitev (na primer zdravljenja)
acceptance value (AV)meja sprejemljivosti
accidental injurynezgodna poškodba
accumulation of a metabolite in the plasma and tissuesnabiranje presnovka v plazmi in tkivu
aceticocetni
aciditykislost
ACR20 response20 % odziv na zdravljenje po kriterijih ACR
action of the drug (drug action)delovanje/učinek zdravila
active diseaseaktivna oblika bolezni / aktivna bolezen
active ingredient / active substance / drug substance / active pharmaceutical ingridient (API)zdravilna učinkovina
active substance master file (ASMF), drug master file (DMF)glavna dokumentacija o zdravilni učinkovini
activityaktivnost / delovanje
activity (of the drug, enzime)učinkovitost zdravila, aktivnost encima
activity, to exhibite anučinkuje / “kaže aktivnost” / deluje
acute critical illnessresna akutna bolezen / resno (hudo) akutno bolezensko stanje
acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP)akutna generalizirana eksantemska pustuloza
adjuvantdodatek / adjuvans
adjuvantadjuvantno / pomožno / dopolnilno (na primer zdravljenje)
administrationaplikacija / uporaba / dajanje
administration of aqueous suppressant therapyuporaba zdravil, ki zavirajo nastanek prekatne vodke (v očesu)
administration, concomitant usedajanje, sočasno / sočasna uporaba
administrative adressadministrativni naslov
adrenal functionadrenalna funkcija / delovanje nadledvične žleze
advanced diseasenapredovala bolezen
adventitious agentnaključna snov
agentučinkovina; snov
agent, sweeteningsladilo
airtightzrakotesen
alkalinityalkalnost, bazičnost
ambiguous genitaliaspolno neopredeljene genitalije / spolovila
analytical / physical and chemical / stability testing analizno / fizikalno – kemijsko / stabilnostno testiranje
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification systemanatomsko-terapevtsko-kemični (ATC) klasifikacijski sistem
anti-nuclear antibody (ANA)protijedrna protitelesa
Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animalimunoglobulin proti limfocitom T za uporabo v humani medicini, živalskega izvora
any other impurity, individual unknown impurity, any unknown impurity          posamezna nespecificirana nečistota
apparent pKa navidezni pKa
applicantpredlagatelj
applicants’ part of active substance master file (ASMF – AP)odprti del glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (ASMF – AP)
application for a centralised marketing authorisation / centralised marketing authorisation application / centralised applicationvloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po centraliziranem postopku
application of the drug (administration)aplikacija zdravila / uporaba zdravila / dajanje zdravila / jemanje zdravila
arbitrationarbitraža
arbitrations and referralsarbitraže in napotitve / arbitraže in napotitveni postopki
arterial pressurearterijski tlak 
arthralgiaartralgija / bolečina v sklepu
assessment reportporočilo o oceni 
associated with implantation losseski so povezani z neuspešnim ugnezdenjem / implantacijo (na primer oplojenega jajčeca)
astheniaastenija / splošna oslabelost
auscultationavskultacija
b.i.d.dvakrat na dan
barrierspregrade
baseline (at the baseline)v izhodišču / na začetku (na primer na začetku študije)
batch numberštevilka serije / serija
batch releasesproščanje serij
batch release site, QA release sitemesto sproščanja končnega izdelka, v PIL naveden kot proizvajalec
bcl-2 positivityizraženost bcl-2
benefit-risk assessmentocena koristi in tveganj
benefit-risk balancerazmerje med koristmi in tveganji
benign indicationsneonkološke indikacije
bindersveziva
binding sitevezavno mesto / vezišče
bioavailabilitybiološka uporabnost
birth defectsprirojene napake
bittergrenak
blood in vomitkri v izbljuvkih
blurred visionzamegljen vid
body of the capsule / shell bodytelo kapsule
body weighttelesna masa
bone turnoverkostna premena
break through painprebijajoča bolečina
breast cancerrak dojk
brittlekrhek / lomljiv
bufferpufer
bulk / bulk productpolizdelek / nepakiran končni izdelek
bundle-branch blockkračni blok
cakepogača / kolač (za opis farmacevtskega pojava)
candidiasiskandidoza
cap of the capsule / shell cappokrovček kapsule
cardiac failure  /  heart failure  /  coronary failuresrčno popuščanje
cardiac valvulopathysrčna valvulopatija
cardiovascular eventssrčnožilni dogodki
cardiovascular supportsrčnožilna podpora / kardiovaskularna podpora
case control studiesštudije primerov in kontrol
case reportsklinični primeri
cell countštevilo celic
centralised procedure; centralized evaluation procedure; centralized Community authorisation procedurecentralizirani postopek
centralised productzdravilo, odobreno po centraliziranem postopku
cerebrovascular accidentcerebrovaskularni insult 
certificate of a medicinal productcertifikat zdravila
change control processpostopek nadziranja sprememb
chemoresistantneodziven na kemoterapijo
chest X rayrentgensko slikanje prsnega koša
Child-Pugh score 5 to 65 do 6 točk po klasifikaciji Child-Pugh 
chillsmrazenje ali mrzlica
Chi-Square testtest hi kvadrat
CHMP / CVMP opinionmnenje CHMP / CVMP
cholesterol, HDLlipoproteini visoke gostote / holesterol HDL
cholesterol, LDLlipoproteini nizke gostote / holesterol LDL
clearbister
clinical improvementklinično izboljšanje
cloudymoten
cohortkohorta
collectingnabiranje; zbiranje
colon cancerrak debelega črevesa
colorectal cancerkolorektalni rak / rak debelega črevesa in danke
Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP)odbor za zdravila za uporabo v humani medicini 
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)odbor za zdravila rastlinskega izvora
Committee on Orphan Medicinal Products (COMP)odbor za zdravila sirote 
common namesplošno ime
Common Technical Document (CTD)Skupni tehnični dokument
Community herbal monographsrastlinska monografija Skupnosti
Community marketing authorisationdovoljenje za promet z zdravilom v Skupnosti
Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary usepostopki Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo
Community referralsnapotitve Skupnosti / napotitveni postopki Skupnosti 
compassionate usesočutna uporaba
compatible  /  incompatible; chemically and  /  or physicallyzdružljivost / nezdružljivost; kemijska in/ali fizikalna
competent authoritiespristojni organi
competing for protein binding sitetekmovanje za vezavno mesto na proteinih / beljakovinah 
complete response (CR)popolni odziv / odgovor na zdravljenje
composition of final product / batch formulasestavnica končnega izdelka / serije
conditional marketing authorisationpogojno dovoljenje za promet z zdravilom
confidence intervalinterval zaupanja
congenital long QT syndromeprirojeni sindrom dolgega intervala QT
constipationzaprtje
constrictive pericarditiskonstrikcijski perikarditis
contentvsebnost / vsebina
content uniformity / uniformity of contentenakomernost vsebnosti
contents of flaskvsebina bučke
continuous intravenous infusionkontinuirana intravenska infuzija / neprekinjena intravenska infuzija
contraceptiveskontraceptivi 
contraindicationskontraindikacije
contralateral breast cancerrak kontralateralne dojke
convulsion konvulzija
Coordination of EU PhVusklajevanje farmakovigilance v EU
co-rapporteursoporočevalec
corneal disorderbolezen roženice
corneal opacitymotnjava roženice / motnost roženice
corporate risk-managementkorporativno upravljanje s tveganji
cortical proliferation of the long boneskortikalna proliferacija dolgih kosti
cost-effectivenessstroškovna učinkovitost
cotton woolvata
Crisis Management Plan for Centrally Authorised Productsnačrt kriznega upravljanja za zdravila, odobrena po centraliziranem postopku
cross-resistancerezistenca, navzkrižna / odpornost, navzkrižna
crystals kristali
crystals, colorlesskristali, brezbarvni
crystals, needle-shapekristali, igličasti
cutaneousdermalno, kožno (za uporabo na koži)
cutaneous usedermalna uporaba
CVMP opinionsmnenja CVMP
CVMP Working Partiesdelovne skupine CVMP
CYP2D6 poor metabolizersbolniki, ki slabo presnavljajo preko encima CYP2D6
dailyna dan
Data Exchange Standard (DES)standard za izmenjavo podatkov
date of manufacture datum izdelave
decentralised marketing authorisation applicationvloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po decentraliziranem postopku
decentralised proceduredecentralizirani postopek
decompositionrazgradnja
decreased bone mineral densityzmanjšanje mineralne gostote kosti
deep intramuscular injectiongloboka intramuskularna injekcija
deficiencypomanjkanje
delayed cardiotoxicityzapoznela / zakasnela kardiotoksičnost
delayed hypersensitivityzapoznela / zakasnela preobčutljivost
delusionsblodnje 
dependent edemahipostatski edem
desquamative erythemadeskvamacijski eritem 
device, intrauterinevložek, intrauterini (maternični)
device, vaginalvložek, vaginalni
difficulty in breathingtežko dihanje
diluterazredčen
dipstick testingtestiranje s testnimi lističi
discomfortnelagodje (na primer v želodcu, v prsnem košu)
disease activity score (DAS28)ocena aktivnosti revmatoidnega artritisa (DAS 28)
disease free survival (DFS)preživetje brez ponovitve bolezni
disease statusstanje bolezni
disposalodstranitev
disposition half-life razpolovni čas odstranjevanja (če gre za dvoprostorni model – torej porazdelitev in izločanje); razpolovni čas izločanja (če gre za enoprostorni model – torej le izločanje)
distant disease free survivalpreživetje brez ponovitve na drugem mestu / razsoja bolezni
distributionporazdelitev
dizzinessomotica
domed headglava v obliki kupole
Doppler transducerdoplerska ultrazvočna preiskava
dosage form farmacevtska  oblika
dosage form, liquidfarmacevtska oblika, tekoča
dosage unitodmerna enota
doseodmerek
dose ranging studyklinična študija za ugotavljanje optimalnega odmerka
doses of the drugodmerki zdravila
doses of the drug, therapeuticterapevtski odmerki zdravila
doses of the drug, toxictoksični odmerki zdravila
double-dummy“double-dummy” (obrazložitev: pomeni, da vsi pacienti dobijo izmenično placebo in zdravilo)
drug droga / zdravilo / zdravilna učinkovina
drug, activity / inactivity ofučinkovitost / neučinkovitost zdravila
drug, commercially availablezdravilo v prometu
drug, congener zdravilo, sorodno
drug, discoloredbarva zdravila, spremenjena
drug, solidtrdno zdravilo
duration of action trajanje delovanja, čas delovanja
duration of response (DR)trajanje odziva
duration, short  /  longdelovanje, kratko / dolgo
dysfunction uterine bleedingdisfunkcionalne krvavitve iz maternice
dysgeusiadisgevzija / motnja okušanja
eachen / ena (na primer tableta, viala)
effect of the drug, to potentiateokrepiti delovanje/učinek zdravila / povečati delovanje/učinek zdravila
effective againstučinkovit proti
effects of the drug (drug effects)učinki zdravila
electronic Common Technical Document (eCTD)skupni tehnični dokument v elektronski obliki
elemental impuritieselementne nečistote
eligible patientsbolniki, primerni za vključitev v raziskavo
eliminationizločanje
elimination half-liferazpolovni čas izločanja
emetic action emetično delovanje 
encapsulationpolnenje v kapsule, kapsuliranje
endotoxin testingdokočanje (bakterijskih) endotoksinov
endpoint; primary / secondarycilj študije (v primeru želenih dogodkov) / opazovani dogodek (v primeru neželenih dogodkov); primarni / sekundarni
end-stage renal diseasekončna ledvična odpoved 
enzymes, essentialencimi, nujno potrebni
EPAR summarypovzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (povzetek EPAR)
epileptogenous thresholdepileptogeni prag / prag za nastanek epileptičnih napadov 
establishment of maximum residue limitsdoločitev mejne vrednosti ostankov zdravila
estimated clearanceocenjeni očistek
EU Risk Management Plan (EU-RMP)EU načrt za obvladovanje tveganj
EU Risk Management Strategy (ERMS)EU strategija obvladovanja tveganj
EU telematics strategystrategija EU telematskih projektov
European Pharmaceutical Products database (EudraPharm, Eph)evropska zbirka podatkov o zdravilih
European Public Assessment Report (EPAR)evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR)
European risk-management strategy (ERMS)evropska strategija obvladovanja tveganj
evaluation phasefaza vrednotenja
event free survival (EFS)preživetje brez dogodkov
exceptional circumstancesizjemne okoliščine
expert adviceizvedensko svetovanje
exposure to air, light, moisture, etcizpostavljenost zraku, svetlobi, vlagi, itd.
extensionrazširitev
extension of indicationrazširitev terapevtske indikacije
external use of herbal productszunanja uporaba zdravil rastlinskega izvora
extranodal siteekstranodalna lokalizacija
eye dischargeizcedek iz očesa
eyelid disordermotnje vek / bolezni vek
f.p.zmrzišče
FACIT-F Functional assessment of chronic illness therapy ocena funkcijskega stanja pri kroničnem zdravljenju
fasting statena tešče
fatal outcomesmrtni izid
fee exemptionoprostitev plačila pristojbine
feeling bloatedobčutek napihnjenosti
feeling coldobčutek hladu
feverzvišana telesna temperatura 
fibroidsmiomi
filtration procedures / operationsfiltracijski posegi (pri zdravljenju glavkoma)
Fisher`s exact testFisherjev natančni test
fit of perspirationnenadno znojenje 
fixed dose combinationstalna kombinacija učinkovin
flakekosmič
flavorokus, aroma
flushingvročinski oblivi (na primer menopavza) / zardevanje (rosacea, karcinoidni sindrom)
foamingpenjenje
follicular B cell NHLfolikularni B celični ne-Hodgkinov limfom
follow up studynadaljevalna študija
follow-up measure (FUM)nadaljnji ukrep
food producing speciesvrste za proizvodnjo živil
food-producing animalsživali za proizvodnjo živil
frequencypogostnost
friabledrobljiv, krhek, krušljiv
full applicationsamostojna vloga
fused centrum / vertebraezraščen(a) osrednji del / vretenca
gas, effluentplin, izhajajoč
gastric lavageizpiranje želodca
genericgenerično zdravilo
gestational agegestacijska starost
gingival hyperplasiahiperplazija dlesni
Good Clinical Practice (GCP)dobra klinična praksa
Good Laboratory Practice (GLP)dobra laboratorijska praksa
Good Manufacturing Practice (GMP)dobra proizvodna praksa
gradual reduction in dosepostopno zmanjševanje odmerka
grease, woollanolin
grittyzrnat
growth retardationupočasnitev rasti / zaostajanje v rasti
guidancenavodila
hair texture abnormalnenormalna tekstura las
harvestingžetev; nabiranje; obiranje
HCTZ-associated precipitation of azotemias hidroklortiazidom pospešen nastanek azotemije / s hidroklortiazidom povečana azotemija
health assessment questionnaire (HAQ)vprašalnik za oceno zdravstvenega stanja
health care professionalzdravstveni delavec
health-related quality of life (HRQOL)z zdravjem povezana kakovost življenja
heart attacksrčni infarkt
heat sensationobčutek toplote / vročine
hematopoetic stem cell transplantpresaditev krvotvornih matičnih celic
hepatic failureodpoved jeter
herbal medicinal products for human usezdravila rastlinskega izvora za uporabo v humani medicini
herbal preparationpripravek rastlinskega izvora
herbal substancerastlinska snov
holder of a Certificate of suitability to the Monographs of the European Pharmacopoeia (holder of CEP)imetnik certifikata o ustreznosti Evropski farmakopeji (imetnik CEP)
holder of active substance master file (holder of ASMF)imetnik glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (imetnik ASMF)
holding time of bulk / intermediatečas shranjevanja nepakiranega končnega izdelka / intermediata
hot flushvročinski valovi / vročinski obliv
humanhumani
human milkmaterino mleko
human safety databasezbirka podatkov o varnosti zdravil za uporabo humani medicini
humectantvlažilec (na primer glicerol)
hybridhibrid (križanec)
hypersensitivity to irradiated skin (radiation-recall reaction)preobčutljivost obsevane kože (reakcija ‘’pomnjenja obsevanja’’)
hypoacusisnaglušnost; hipakuza
ICH guideline on risk managementsmernica Mednarodne konference o usklajevanju (ICH) za obvladovanje tveganja
immunological medicinal productsimunološka zdravila
immunologicalsimunološka zdravila
impaired fertilityzmanjšana plodnost
impairmentokvara
inadequate responsenezadosten odziv
incidenceincidenca / pojavnost
indicationindikacija
indigestiondispepsija / prebavne motnje
induction therapyindukcijsko zdravljenje / začetno zdravljenje
infants / toddlersdojenčki / malčki
infectious agentspovzročitelji okužb
inflammatory markerkazalec vnetja
informed consent applicationvloga s soglasjem 
inhibitorzaviralec
in-house standard / method lastni standard proizvajalca / lastna metoda priozvajalca
initial evaluationzačetno vrednotenje
initial marketing authorisation applicationosnovna vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
injection site reaction (mass)reakcija na mestu injiciranja (zatrdlina / bula)
innovative therapiesinovativne oblike zdravljenja
insolublenetopen
insufficiencyinsuficienca
intent to treat (ITT)(populacija), ki jo nameravamo zdraviti
interferencemotnja, interferenca
intermediate (na primer manufacturing intermediate)intermediat (na primer proizvodni intermediat)
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Mednarodna konferenca o usklajevanju tehničnih zahtev za registracijo zdravil za uporabo v humani medicini (ICH) 
International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Products (VICH)Mednarodno sodelovanje pri usklajevanju tehničnih zahtev za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (VICH)
International Nonproprietary Name (INN)mednarodno nelastniško ime
International normalized ratio (INR)mednarodno umerjeno razmerje
intoxicationzastrupitev
intra-operative floppy iris sindrom (IFIS)intraoperativni sindrom ohlapne šarenice / medoperativni sindrom ohlapne šarenice
invented nameizmišljeno ime
investigationpreiskava
iridescentmavričen
irritatingdražeč
juicesok
labial fusionzraščenost sramnih ustnic
Lapp lactase deficiency laponska oblika zmanjšane aktivnosti laktaze
large post-marketing observational safety surveillance studyobsežna nadzorna študija varnosti v obdobju trženja
lassitudepsihofizična oslabelost 
least-squares, method ofmetoda najmanjših kvadratov
linguistic post-opinion checking procedurepostopek jezikovnega preverjanja po izdaji mnenja
linguistic reviewjezikovni pregled
liquid tekočina
liquid, colorlesstekočina, brezbarvna
liquid, pale yellowtekočina, bledo rumena
liquid, rectaltekočina, rektalna
liquid, yellowish, reddish etc.tekočina, rumenkasta, rdečkasta, … 
litmuslakmus
loading dosezačetni (polnilni) odmerek
Log-rank testLog-rank test
long time infusion dolgotrajna infuzija
long-acting injectabledolgodelujoča parenteralna oblika
loss of clarityizguba bistrosti (ni več bistra)
loss of weightizguba telesne mase
low inhibiting effectsšibko zaviralno delovanje
lower limit of normal (LLN) / upper limit of normal (ULN)spodnja meja normale (SMN) / zgornja meja normale (ZMN)
lowest steady-state concentration najnižja koncentracija v stanju dinamičnega ravnovesja
lubricantmazivo
lung cancerrak pljuč
lyophilisateliofilizat
m.p.tališče
maintenance dosevzdrževalni odmerek
malaisesplošno slabo počutje
male breast cancerrak dojke pri moškem
malignancymaligna bolezen
mandatory scope of the centralised procedureobvezna uporaba centraliziranega postopka 
manufacturerproizvajalec
manufacturing site for intermediate / all steps / site of manufacturing, packaging, testing and batch releasemesto proizvodnje intermediata / vseh stopenj, mesto proizvodnje, pakiranja, preizkušanja in sproščanja
marketing authorisation (M.A., MA)dovoljenje za promet z zdravilom
marketing authorisation application (MAA)vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
marketing authorisation holder (MAH)imetnik dovoljenja za promet z zdravilom (imetnik DzP)
mass uniformity / uniformity of massenakomernost mase
mass variation / variability (MV)odstopanje mase od ustrezne vrednosti
material, inertsnov, inertna
maximum residue limits (MRLs)mejne vrednosti ostankov
meansrednja vrednost
mean effective dosepovprečni učinkoviti odmerek
mean lifepovprečni čas preživetja
mean residual lifetimepričakovani srednji / povprečni čas preživetja po določenem že preživetem času
medianmediana
medicament, medicinal product, drug product, final productzdravilo
medication errornapaka pri uporabi zdravil
medicinal products for human usezdravila za uporabo v humani medicini
medicinal products for veterinary usezdravila za uporabo v veterinarski medicini
memory lossizguba spomina
metabolismpresnova
metabolism of the drugpresnova zdravila
metabolizers, poor / strongslaba / dobra presnova, bolniki s slabo / dobro presnovo, fenotip slabe / dobre presnove, slabi / dobri metabolizatorji
metastaticmetastatsko / z zasevki
microbiological / stability / sterility testingvrednotenje mikrobiološke ustreznosti / stabilnosti / sterilnosti
mildblag
milkymlečen
milling / micronisation sitemesto mletja / mikronizacije
minimal inhibitory concentration (MIC)minimalna inhibitorna koncentracija (MIK)
minor speciesmanj pomembne vrste
minor uses and minor species (MUMS)manjša uporaba in manj pomembne živalske vrste
miscible withse meša z
mixture, reactionzmes, reakcijska
mock-upbarvni osnutek (na primer ovojnine, navodila za uporabo) 
mock-up vaccinemodelno cepivo
moderatelyzmerno
monoclonal antibodymonoklonsko protitelo
mood swingnihanje razpoloženja
morbidityobolevnost
mortalityumrljivost
mouth-pieceustnik
multiple gated acquisition scan (MUGA scan) radioizotopska ventrikulografija
multiple myelomadiseminiran plazmocitom; multipli mielom
muscle spazmmišični krč
mutual recognitionmedsebojno priznavanje
mutual recognition agreements (MRA)sporazumi o medsebojnem priznavanju
mutual recognition procedure (MRP)postopek z medsebojnim priznavanjem
myocardial infarctionmiokardni infarkt / srčna kap
nail disorderbolezni nohtov
national competent authoritypristojni nacionalni organ
national competent authority partnerspartnerji pristojnih nacionalnih organov
national marketing authorisation applicationvloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po nacionalnem postopku
national procedurenacionalni postopek
nauseanavzea 
needle biopsyigelna biopsija / aspiracijska biopsija s tanko iglo 
nephropathy toxictoksična nefropatija 
new substancenova snov / nova substanca
nitritoid reactionnitritoidna reakcija 
non clinical dataneklinični podatki
non-paced heart blocksrčni blok, ki ni nadzorovan s srčnim spodbujevalnikom
non-small cell lung cancer (NSCLC )ne-drobnocelični rak pljuč
non-specific ST-T wave changesnespecifične spremembe spojnice ST-T
non-viral adventitious agentnaključna nevirusna snov
notice to applicantsnavodila predlagateljem
numbnessotrplost, odrevenelost
objective clinical responseobjektivni klinični odgovor
observation groupopazovana skupina
observation timečas opazovanja
observational trialopazovalna študija / ne-intervencijsko klinično preskušanje
ocular discomfortneprijeten občutek v očesu
ocular injectionrdečina v očesu / rdeče oči
odds ratiorazmerje obetov
odor and taste of the drugvonj in okus zdravila
odor and taste, wintergreen  vonj in okus po zimzelenu
odor, aminevonj, aminski
odor, faint fishyvonj, rahel ribji (vonj po ribah)
odor, slight aromaticvonj, rahel aromatični
odor, vinegar-likevonj po kisu
odourvonj
odourlessbrez vonja
opalescentopalescenten
opaqueneprozoren
open-label studyodprta študija
optional scope of the centralised procedureneobvezna uporaba centraliziranega postopka
orphan drugs; orphan medicinal productszdravila sirote
orphan medicinal products for human usezdravila sirote za uporabo v humani medicini
osteoarthritisosteoartritis
osteoarthrosisosteoartroza
other long-term dataostali dolgoročno pridobljeni podatki
other novel designsdrugi novi modeli (študij / raziskav) 
overall response rate (ORR, OR)celokupni odziv
overall survival (OS)stopnja preživetja / celokupno preživetje
overdosage preveliko odmerjanje
overt cardiac failuremanifestno srčno popuščanje
packaging site, primary / secondary packaging sitemesto pakiranja, mesto primarnega / sekundarnega pakiranja
parallel distributionparalelna distribucija
parallel importparalelni uvoz
partial response (PR)delni odziv na zdravljenje 
particle size velikost delcev
particle size distributionporazdelitev velikosti delcev
partlydelno
pathological gamblingpatološko igranje iger na srečo
patient yearsbolnikov-let (za izražanje števila dogodkov na bolnika na leto; v statistiki: ”število dogodkov na bolnikov-let”)
patients who are homozygote for non-functional CYP2D6 allelesbolniki, ki so homozigoti za nefunkcionalne alele CYP2D6 / nefunkcionalen CYP2D6
peakmaksimalna koncentracija (na primer v stacionarnem stanju oz. stanju dinamičnega ravnovesja ali enkratnem odmerku)
percent free PSAdelež prostega PSA
Periodic Safety Update Report (PSUR)redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila (PSUR) 
peritoneal cloudy effluentiztekanje motne tekočine iz peritonealne votline
persistent pulmonary hypertensionperzistentna pljučna hipertenzija
persistent pulmonary hypertension in newborns (PPHN)perzistentna pljučna hipertenzija pri novorojenčkih
pharmaceutical formfarmacevtska oblika
pharmacological propertyfarmakološka lastnost
pharmacovigilancefarmakovigilanca
pharmacovigilance and maintenance activitiesdejavnosti farmakovigilance in vzdrževanja DzP 
pharmacovigilance systemsistem farmakovigilance 
phase II trialklinično preskušanje faze II
PhV inspectionfarmakovigilančni inšpekcijski nadzor
PhV regulatory obligationregulativna obveznost v zvezi s farmakovigilanco
PIM Review System (PRS)sistem PIM za pregledovanje
placebo-controlleds placebom nadzorovano
points to consider documentdokument s točkami za obravnavo
post-authorisation activitiesdejavnosti po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom
post-authorisation phaseobdobje po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom
post-marketingdejavnosti v obdobju trženja
post-marketing experience izkušnje v obdobju trženja
postmarketing periodobdobje trženja
post-marketing settingv obdobju trženja
postmarketing studyštudija v obdobju trženja
post-marketing surveillancenadzor v obdobju trženja
post-opinion phasefaza po izdaji mnenja
potassium-sparing diureticdiuretik, ki varčuje s kalijem
potency of the drug jakost zdravila
potent inducer / inductormočan induktor 
poulticekataplazma
powder, crystallineprah, kristalinični
precisionnatančnost
pre-fillednapolnjen
premature baby / premature infant / preterm newborn infant / preterm neonatenedonošenček
premature ventricular contractionventrikularna ekstrasistola
pre-submissionpred oddajo (vloge)
pre-submission discussion with future applicantsrazgovori s predlagatelji pred oddajo vloge
prevalenceprevalenca / pogostnost
prevalentprevladujoč
primary compartment of distributioncentralni porazdelitveni prostor
procedure, surgical / surgeryposeg, kirurški
Product Information (SPC, labelling and package leaflet) (PI)informacije o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, označevanje in navodilo za uporabo)
Product Information Management (PIM)upravljanje informacij o zdravilu
progress reportporočilo o napredku
progression free survival (PFS)preživetje brez napredovanja bolezni
progression of disease (PD)napredovanje bolezni
prone positionležanje na trebuhu
prospectiveprospektivno
prostate specific antigen (PSA)za prostato specifičen antigen
protection from light, direct sunlight, moisture, etc.zaščita pred svetlobo, direktno sončno svetlobo, vlago, itd.
protocol assistancepomoč pri protokolu
protracted abstinence syndrome / postacute withdrawal state / extended withdrawal state / chronic withdrawal syndromepodaljšan abstinenčni sindrom
provisional maximum residue level (MRL)začasne mejne vrednosti ostankov
punctate keratitistočkasti keratitis
pure red cell aplasia (PRCA)čista aplazija rdečih krvnih celic
Q&A on refusalvprašanja in odgovori glede zavrnitve
Q&A on withdrawal of applicationvprašanja in odgovori glede umika vloge
QRD templatepredloga za pregled kakovosti dokumentov 
quality adjusted life years (QALY)kakovostno prilagojena pridobljena leta življenja; leto(a) zdravstveno kakovostnega življenja
Quality Review of Documents (QRD)pregled kakovosti dokumentov
quality risk-management approachobvladovanje tveganja na področju kakovosti
quality testing site for active substance / final product, QA testingmesto preskušanja zdravilne učinkovine
quality, safety and efficacy of medicinal productskakovost, varnost in učinkovitost zdravil
quantifiable plasma concentrationmerljiva plazemska koncentracija 
question&answer processpostopek vprašanj in odgovorov
rapporteurporočevalec
rapporteurshipvloga poročevalca
readabilityberljivost
readilyhitro / zlahka
reboundpovratno
recombinant DNA technologytehnologija rekombinantne DNA / rekombinantna DNA tehnologija 
reconstitution of the drug priprava zdravila za aplikacijo, rekonstitucija (na primer liofiliziranega pripravka, ekstrakta, raztopine)
rectal cancerrak danke
redissolveraztopitev, ponovna / ponovno raztapljanje
re-examination of opinionsponoven pregled mnenj
referralnapotitev / napotitveni postopek
referral procedurenapotitveni postopek
refractivelomni
refusal of marketing authorisationzavrnitev dovoljenja za promet z zdravilom
registryregister
regulatorpristojni organ / regulator
regulatory and procedural advicesvetovanje glede regulative in postopkov
regulatory frameworkregulatorni okvir
regulatory reviewregulatorni pregled
regulatory systemregulatorni sistem
relapsponovitev bolezni
relapsed lymphoma…pri katerih se je limfom ponovil
release / shelf life specificationspecifikacije ob sproščanju / do izteka roka uporabnosti
release, rate ofsproščanja, stopnja (gradient)
renal dysfunctionmotnja delovanja ledvic
renal failureledvična odpoved / ledvično odpovedovanje / oslabljeno delovanje ledvic 
renal impairmentledvična okvara
renal replacement therapynadomestno ledvično zdravljenje 
renal tubular immaturitynezrelost (nerazvitost) ledvičnih tubulov
renewalpodaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom
reproductive toxicitytoksičen / škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja
reproductive tract rodila
researchraziskava
residual solvents / DNAostanki topil / DNK
resistantneodziven na / rezistenten
resistant chronic myelocytic leukemiarezistentna kronična mieloična levkemija
respiratory distressdihalna stiska / respiratorna stiska
respiratory tractdihala
response ratestopnja odziva / odziv
restricted obstetrical useza omejeno uporabo / omejena uporaba v porodništvu
restricted part of active substance master file (AMSF – RP)zaprti del glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (ASMF – RP)
retch / retchingposkus bruhanja 
re-test periodobdobje do ponovnega preizkušanja
re-uptakeprivzem
revocation of the marketing authorisationodvzem dovoljenja za promet z zdravilom
rigorokorelost
risk / benefit analysisanaliza razmerja med tveganji in koristmi
risk / benefit evaluationocena tveganj in koristi
risk communicationobveščanje o tveganju
risk management systemsistem obvladovanja tveganja
risk management system evaluationocena sistema obvladovanja tveganja
risk minimisation activitiesdejavnosti za zmanjševanje tveganja
risk of fatal generalised vaccine diseasetveganje za življenje ogrožujoče / smrtne generalizirane reakcije po cepljenju
risk ratio / hazard ratiorazmerje tveganj / ogroženosti
risk-managementobvladovanje tveganja
risk-management plansnačrti za obvladovanje tveganja
robust effectivenessrobustna učinkovitost
routine pharmacovigilanceredne farmakovigilančne dejavnosti
rules governing medicinal products in the European Unionpravila, ki urejajo zdravila v Evropski uniji
safety profilevarnostni profil
salinefiziološka raztopina; slan
saponification valuesaponifikacijsko število
scientific advice znanstveno / strokovno svetovanje
scientific committeeznanstveni odbor
scientific conclusionznanstveni zaključek
scope mandatory indicationindikacije, pri katerih je obvezna uporaba centraliziranega postopka
secondary compartment of distributionperiferni porazdelitveni prostor
seizureepileptični napad; konvulzija
seriousresen
setkomplet / garnitura / zbirka
severe hud
severe active rheumatoid arthritishuda oblika aktivnega revmatoidnega artritisa
severe tissue lesion (vesication, severe cellulitis)huda poškodba tkiva (nastajanje vezikul, huda flegmona)
severityresnost
shelf liferok uporabnosti
shiveringdrgetanje
short term / intermeidate / long term /accelarated (stability) studieskratkoročne / srednjeročne / dolgoročne / pospešene stabilnostne študije
short time infusion kratkotrajna infuzija
shortness of breathzasoplost / težko dihanje / kratka sapa
should be monitored naj se spremlja 
sick sinus syndromebolezen sinusnega vozla
sick sinus syndromebolezen sinoatrijskega vozla 
single arm studyenoskupinska študija / študija z eno skupino
site of injectionmesto injiciranja
skin testkožni test
skip the missed doseizpustite pozabljeni odmerek zdravila
slightlyrahlo… (kadar ni v besedni zvezi “slightly soluble”)
slightly solubletežko topno
small cell lung cancer (SCLC)drobnocelični rak pljuč
solid tumorsolidni tumor / čvrsti tumorji (redkeje)
solidification point (s.p.)strdišče
solventvehikel; topilo
sourkisel
spondyloarthritisspondiloartritis
stability protocol / testingstabilnostni protokol
stability testingpreskušanje stabilnosti
stable disease (SD)nespremenjeno stanje bolezni / stabilna bolezen
Standard Operating Procedure (SOP)standardni operativni postopek
starchškrob
starting dosezačetni odmerek
statistically significantstatistično značilno
steady-statestanje dinamičnega ravnovesja
steel, stainlessjeklo, nerjaveče
stem cellizvorna / matična celica 
stepwise logistic regression analysislogistična regresija s postopnim vključevanjem
stick-likepaličast
Still’s diseaseStillova bolezen – ena od oblik juvenilnega idiopatskega artritisa
storage conditionspogoji shranjevanja
stream of airtok zraka
strip, metaltrak, kovinski
strong inhibitormočan zaviralec / inhibitor 
studyštudija
study armpreiskovana skupina
summary of product characteristics (SPC)povzetek glavnih značilnosti zdravila
sunset clauseklavzula o trženju zdravila
superficialpovršinski
suppression of adrenal functionsupresija nadledvične žleze
survival benefitdoprinos k preživetju
survival improvementizboljšanje preživetja
survival, one (three, five) yearpreživetje, enoletno (triletno, petletno)
suspensionzačasni umik (dovoljenja za promet z zdravilom) 
symptoms deteriorationposlabšanje simptomov
systemic beta-blockadesistemska blokada adrenergičnih receptorjev beta
systemic disease-free survivalpreživetje brez generalizacije bolezni
tabletingtabletiranje
tampon, vaginaltampon, vaginalni
tape, heatingtrak, grelni
tarrykatranast
taste, almond-likeokus po mandeljnih
tender and swollen joint countsštevilo občutljivih in oteklih sklepov
term newborn infants / full term neonatesnovorojenčki
the cumulative dose-limiting toxicity of the drugtoksični učinek zdravila, ki omejuje kumulativni odmerek 
through the placental barrier, across the placentaskozi placentno bariero, skozi placento / preko placente
time to distant metastasesčas do pojava oddaljenih metastaz
time to event datačas do nekega dogodka
time to next treatment (TNT)čas do naslednjega zdravljenja
time to progression (TTP)čas do napredovanja bolezni (na primer rast tumorja)
time to treatment failure (TTF)čas do neučinkovitosti zdravljenja  /  čas do prenehanja učinkovitosti zdravljenja
tinglingmravljinčenje
tissuetkivo
tissue, fattytkivo, maščobno
titrationtitriranje / postopno prilagajanje odmerka
to accelerate decompositionpospešiti razgradnjo
to add dropwisedodajati po kapljicah
to adjust pHuravnati pH raztopine
to be sickbruhati
to coagulatekoagulirati
to cool by means of  an ice bathohladiti z ledeno kopeljo
to decomposerazgraditi
to decrease the effectzmanjšati učinke
to differ structurallyrazlikovati se v strukturi
to diluterazredčiti / redčiti
to dissolveraztopiti
to feel sicksiljenje na bruhanje / slabost / slabo počutje
to formtvoriti / oblikovati
to free fromodstraniti / osvoboditi
to increasepovečati
to increase the effect zvečati učinke
to ingestzaužiti
to inhibitzavirati
to liberatesproščati
to maintain the temperatureohranjati temperaturo
to storehraniti / shranjevati
to suppress cardiac contractilityzmanjšati krčljivost srca
to thin the bloodza redčenje krvi
to volatilizehlapeti
total aerobic microbial count (TAMC)skupno število aerobnih mikroorganizmov (TAMC)
total combined yeasts/moulds count (TYMC)skupno število kvasovk in plesni (TYMC)
total daily dosecelokupni nevni odmerek
total impuritiescelokupne nečistote
total unspecified impurities, total unknown impuritiescelokupne nespecificirane nečistote
toxic effects of the drugtoksični učinki zdravila
toxicity of the drugtoksičnost zdravila
toxicity profileprofil toksičnosti
trade name (same as invented name)zaščiteno ime (enako kot izmišljeno ime)
traditional herbal medicinal producttradicionalno zdravilo rastlinskega izvora
transient ischemic attack (TIA)prehodna možganska ishemija
translucentprosojen
transparentprozoren
treatmentzdravljenje
treatment benefitkorist zdravljenja
treatment-resistant schizophrenic patientsbolniki z na zdravljenje neodzivno shizofrenijo / terapevtsko rezistentno shizofrenijo
trialpreskušanje
trigger fingerzaskočen prst (“trigger finger”)
troughnajnižja koncentracija (na primer pred naslednjim odmerkom)
turbidmoten
turnoverpremena
twitchingtrzanje
type I variationsprememba tipa I
type II variationsprememba tipa II
tyrosine kinase activitytirozin-kinazna aktivnost / aktivnost tirozin-kinaze / aktivnost encima tirozin-kinaze
umbilical artery catheterkateter v popkovni arteriji 
unctousoljnat / masten
under evaluationv postopku vrednotenja
under strict medical supervisionpod strogim zdravniškim nadzorom
uniformity of dosage unitsenakomernost odmernih enot
urinary frequencypogostnost uriniranja
urinary tractsečila
urticaria / nettle rash / hivesurtikarija
use, externaluporaba, zunanja
use, gastro-intestinaluporaba, gastrointestinalna
user consultationposvetovanje z uporabniki
user testingpreverjanje berljivosti 
using a Cox regression analysisz uporabo Coxove regresijske analize
vaginitisvaginoza / vaginitis
validationugotavljanje formalne popolnosti vloge (na primer v upravnih postopkih); validacija (na primer validacija postopka izdelave, analiznega postopka)
vanishing bile duct syndromesindrom izginjanja žolčnih vodov
variation to marketing authorisationsprememba dovoljenja za promet z zdravilom
vertigovrtoglavica
veterinary medicinal products for food-producing animalszdravila za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil
violentlyburno
visual colour distortionmotnje zaznavanja barv
volatilehlapen
volume depletedhipovolemični bolniki / bolniki s hipovolemijo
volume expandernadomestek tekočine
vomitingbruhanje
wash out procedureuporaba zdravil ali drugih tehnik, s katerimi se povzroči pospešeno izločanje zdravilne učinkovine iz telesa
watery eyessolzenje
with CD20 positive diffuse large B cell non-Hodkin`s lymphomas CD20 pozitivnim difuznim velikoceličnim B ne-Hodgkinovim limfomom
with official recommendationv skladu z uradnimi priporočili
withdrawal of marketing authorisation applicationumik vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
withdrawal periodobdobje prenehanja uporabe zdravila (pri zdravilih za uporabo v humani medicini); karenca (pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini)
Scroll to Top