ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR S PODROČJA REGULATIVE ZDRAVIL

Angleško – slovenski slovar s področja regulative zdravil vsebuje širok nabor strokovnih izrazov s področja regulative zdravil, ki se uporabljajo v dokumentaciji za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za promet z zdravilom.

Izrazi, ločeni s poševnico (na primer izparevanje / evaporacija), so medsebojno zamenljivi.

Izrazi, ločeni s podpičjem (na primer žetev; nabiranje; obiranje) se uporabljajo smiselno glede na vsebino besedila.

Angleški izraz ali besedna zveza Slovenski izraz ali besedna zveza
abdominal distension napihnjenost trebuha
abrupt discontinuation nenadna prekinitev (na primer zdravljenja)
abuse zloraba
acceptance value (AV) meja sprejemljivosti
accidental injury nezgodna poškodba
accumulation of a metabolite in the plasma and tissues nabiranje presnovka v plazmi in tkivu
acetic ocetni
acidity kislost
ACR20 response 20 % odziv na zdravljenje po kriterijih ACR
action of the drug (drug action) delovanje/učinek zdravila
active disease aktivna oblika bolezni / aktivna bolezen
active ingredient / active substance / drug substance / active pharmaceutical ingridient (API) zdravilna učinkovina
active substance master file (ASMF), drug master file (DMF) glavna dokumentacija o zdravilni učinkovini
activity aktivnost / delovanje
activity (of the drug, enzime) učinkovitost zdravila, aktivnost encima
activity, to exhibite an učinkuje / “kaže aktivnost” / deluje
acute critical illness resna akutna bolezen / resno (hudo) akutno bolezensko stanje
acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) akutna generalizirana eksantemska pustuloza
adjuvant dodatek / adjuvans
adjuvant adjuvantno / pomožno / dopolnilno (na primer zdravljenje)
administration aplikacija / uporaba / dajanje
administration of aqueous suppressant therapy uporaba zdravil, ki zavirajo nastanek prekatne vodke (v očesu)
administration, concomitant use dajanje, sočasno / sočasna uporaba
administrative adress administrativni naslov
adrenal function adrenalna funkcija / delovanje nadledvične žleze
advanced disease napredovala bolezen
adventitious agent naključna snov
agent učinkovina; snov
agent, sweetening sladilo
airtight zrakotesen
alcohol swab/pad alkoholni zloženec
alkalinity alkalnost, bazičnost
aluminium peel off foil / aluminium peel seal / aluminium peel off seal odlepna zaščitna aluminijasta folija
ambiguous genitalia spolno neopredeljene genitalije / spolovila
analytical / physical and chemical / stability testing  analizno / fizikalno – kemijsko / stabilnostno testiranje
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system anatomsko-terapevtsko-kemični (ATC) klasifikacijski sistem
anti-nuclear antibody (ANA) protijedrna protitelesa
Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal imunoglobulin proti limfocitom T za uporabo v humani medicini, živalskega izvora
any other impurity, individual unknown impurity, any unknown impurity           posamezna nespecificirana nečistota
apparent pKa  navidezni pKa
applicant predlagatelj
applicants’ part of active substance master file (ASMF – AP) odprti del glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (ASMF – AP)
application for a centralised marketing authorisation / centralised marketing authorisation application / centralised application vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po centraliziranem postopku
application of the drug (administration) aplikacija zdravila / uporaba zdravila / dajanje zdravila / jemanje zdravila
arbitration arbitraža
arbitrations and referrals arbitraže in napotitve / arbitraže in napotitveni postopki
arterial pressure arterijski tlak 
arthralgia artralgija / bolečina v sklepu
assessment report poročilo o oceni 
associated with implantation losses ki so povezani z neuspešnim ugnezdenjem / implantacijo (na primer oplojenega jajčeca)
asthenia astenija / splošna oslabelost
auscultation avskultacija
b.i.d. dvakrat na dan
barriers pregrade
baseline (at the baseline) v izhodišču / na začetku (na primer na začetku študije)
batch number številka serije / serija
batch release sproščanje serij
batch release site, QA release site mesto sproščanja končnega izdelka, v PIL naveden kot proizvajalec
bcl-2 positivity izraženost bcl-2
benefit-risk assessment ocena koristi in tveganj
benefit-risk balance razmerje med koristmi in tveganji
benign indications neonkološke indikacije
binders veziva
binding site vezavno mesto / vezišče
bioavailability biološka uporabnost
birth defects prirojene napake
bitter grenak
blood in vomit kri v izbljuvkih
blurred vision zamegljen vid
body of the capsule / shell body telo kapsule
body weight telesna masa
bone turnover kostna premena
bottle steklenica / steklenička (so 100 ml); plastenka
break through pain prebijajoča bolečina
breast cancer rak dojk
brittle krhek / lomljiv
buffer pufer
bulk / bulk product polizdelek / nepakiran končni izdelek
bundle pack povezano pakiranje
bundle-branch block kračni blok
bung / stopper zamašek
cake pogača / kolač (za opis farmacevtskega pojava)
cake-like appearance po videzu podoben pogači
candidiasis kandidoza
cap of the capsule / shell cap pokrovček kapsule
cardiac failure  /  heart failure  /  coronary failure srčno popuščanje
cardiac valvulopathy srčna valvulopatija
cardiovascular events srčnožilni dogodki
cardiovascular support srčnožilna podpora / kardiovaskularna podpora
case control studies študije primerov in kontrol
case reports klinični primeri
cell count število celic
centralised procedure; centralized evaluation procedure; centralized Community authorisation procedure centralizirani postopek
centralised product zdravilo, odobreno po centraliziranem postopku
cerebrovascular accident cerebrovaskularni insult 
certificate of a medicinal product certifikat zdravila
change control process postopek nadziranja sprememb
chemoresistant neodziven na kemoterapijo
chest X ray rentgensko slikanje prsnega koša
Child-Pugh score 5 to 6 5 do 6 točk po klasifikaciji Child-Pugh 
chills mrazenje ali mrzlica
Chi-Square test test hi kvadrat
CHMP / CVMP opinion mnenje CHMP / CVMP
cholesterol, HDL lipoproteini visoke gostote / holesterol HDL
cholesterol, LDL lipoproteini nizke gostote / holesterol LDL
clear bister
clinical improvement klinično izboljšanje
cloudy moten
cohort kohorta
collecting nabiranje; zbiranje
colon cancer rak debelega črevesa
colorectal cancer kolorektalni rak / rak debelega črevesa in danke
Committee for Medicinal Products for Human Use  (CHMP) odbor za zdravila za uporabo v humani medicini 
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) odbor za zdravila rastlinskega izvora
Committee on Orphan Medicinal Products (COMP) odbor za zdravila sirote 
common name splošno ime
Common Technical Document (CTD) Skupni tehnični dokument
Community herbal monographs rastlinska monografija Skupnosti
Community marketing authorisation dovoljenje za promet z zdravilom v Skupnosti
Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use postopki Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo
Community referrals napotitve Skupnosti / napotitveni postopki Skupnosti 
compassionate use sočutna uporaba
compatible  /  incompatible; chemically and  /  or physically združljivost / nezdružljivost; kemijska in/ali fizikalna
competent authorities pristojni organi
competing for protein binding site tekmovanje za vezavno mesto na proteinih / beljakovinah 
complete response (CR) popolni odziv / odgovor na zdravljenje
composition of final product / batch formula sestavnica končnega izdelka / serije
conditional marketing authorisation pogojno dovoljenje za promet z zdravilom
confidence interval interval zaupanja
congenital long QT syndrome prirojeni sindrom dolgega intervala QT
constipation zaprtje
constrictive pericarditis konstrikcijski perikarditis
content vsebnost / vsebina
content uniformity / uniformity of content enakomernost vsebnosti
contents of flask vsebina bučke
continuous intravenous infusion kontinuirana intravenska infuzija / neprekinjena intravenska infuzija
contraceptives kontraceptivi 
contraindications kontraindikacije
contralateral breast cancer rak kontralateralne dojke
convulsion  konvulzija
Coordination of EU PhV usklajevanje farmakovigilance v EU
co-rapporteur soporočevalec
corneal disorder bolezen roženice
corneal opacity motnjava roženice / motnost roženice
corporate risk-management korporativno upravljanje s tveganji
cortical proliferation of the long bones kortikalna proliferacija dolgih kosti
cost-effectiveness stroškovna učinkovitost
cotton wool vata
Crisis Management Plan for Centrally Authorised Products načrt kriznega upravljanja za zdravila, odobrena po centraliziranem postopku
cross-resistance rezistenca, navzkrižna / odpornost, navzkrižna
crystals  kristali
crystals, colorless kristali, brezbarvni
crystals, needle-shape kristali, igličasti
cutaneous dermalno, kožno (za uporabo na koži)
cutaneous use dermalna uporaba
CVMP opinions mnenja CVMP
CVMP Working Parties delovne skupine CVMP
CYP2D6 poor metabolizers bolniki, ki slabo presnavljajo preko encima CYP2D6
daily na dan
Data Exchange Standard (DES) standard za izmenjavo podatkov
date of manufacture  datum izdelave
decentralised marketing authorisation application vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po decentraliziranem postopku
decentralised procedure decentralizirani postopek
decomposition razgradnja
decreased bone mineral density zmanjšanje mineralne gostote kosti
deep intramuscular injection globoka intramuskularna injekcija
deficiency pomanjkanje
delayed cardiotoxicity zapoznela / zakasnela kardiotoksičnost
delayed hypersensitivity zapoznela / zakasnela preobčutljivost
delusions blodnje 
dependent edema hipostatski edem
desquamative erythema deskvamacijski eritem 
device, intrauterine vložek, intrauterini (maternični)
device, vaginal vložek, vaginalni
difficulty in breathing težko dihanje
dilute razredčen
dipstick testing testiranje s testnimi lističi
discomfort nelagodje (na primer v želodcu, v prsnem košu)
disease activity score (DAS28) ocena aktivnosti revmatoidnega artritisa (DAS 28)
disease free survival (DFS) preživetje brez ponovitve bolezni
disease status stanje bolezni
disposal odstranitev
disposition half-life  razpolovni čas odstranjevanja (če gre za dvoprostorni model – torej porazdelitev in izločanje); razpolovni čas izločanja (če gre za enoprostorni model – torej le izločanje)
distant disease free survival preživetje brez ponovitve na drugem mestu / razsoja bolezni
distribution porazdelitev
dizziness omotica
domed head glava v obliki kupole
Doppler transducer doplerska ultrazvočna preiskava
dosage form  farmacevtska  oblika
dosage form, liquid farmacevtska oblika, tekoča
dosage unit odmerna enota
dose odmerek
dose ranging study klinična študija za ugotavljanje optimalnega odmerka
doses of the drug odmerki zdravila
doses of the drug, therapeutic terapevtski odmerki zdravila
doses of the drug, toxic toksični odmerki zdravila
double-dummy “double-dummy” (obrazložitev: pomeni, da vsi pacienti dobijo izmenično placebo in zdravilo)
drug  droga / zdravilo / zdravilna učinkovina
drug, activity / inactivity of učinkovitost / neučinkovitost zdravila
drug, commercially available zdravilo v prometu
drug, congener  zdravilo, sorodno
drug, discolored barva zdravila, spremenjena
drug, solid trdno zdravilo
dual-chamber container vsebnik z dvema prekatoma
duration of action  trajanje delovanja, čas delovanja
duration of response (DR) trajanje odziva
duration, short  /  long delovanje, kratko / dolgo
dysfunction uterine bleeding disfunkcionalne krvavitve iz maternice
dysgeusia disgevzija / motnja okušanja
each en / ena (na primer tableta, viala)
effect of the drug, to potentiate okrepiti delovanje/učinek zdravila / povečati delovanje/učinek zdravila
effective against učinkovit proti
effects of the drug (drug effects) učinki zdravila
electronic Common Technical Document (eCTD) skupni tehnični dokument v elektronski obliki
elemental impurities elementne nečistote
eligible patients bolniki, primerni za vključitev v raziskavo
elimination izločanje
elimination half-life razpolovni čas izločanja
emetic action  emetično delovanje 
encapsulation polnenje v kapsule, kapsuliranje
endotoxin testing dokočanje (bakterijskih) endotoksinov
endpoint; primary / secondary cilj študije (v primeru želenih dogodkov) / opazovani dogodek (v primeru neželenih dogodkov); primarni / sekundarni
end-stage renal disease končna ledvična odpoved 
enzymes, essential encimi, nujno potrebni
EPAR summary povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (povzetek EPAR)
epileptogenous threshold epileptogeni prag / prag za nastanek epileptičnih napadov 
establishment of maximum residue limits določitev mejne vrednosti ostankov zdravila
estimated clearance ocenjeni očistek
European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) of the Council of Europe Evropski direktorat za kakovost zdravil in zdravstvenega varstva (EDQM) Sveta Evrope
EU Risk Management Plan (EU-RMP) EU načrt za obvladovanje tveganj
EU Risk Management Strategy (ERMS) EU strategija obvladovanja tveganj
EU telematics strategy strategija EU telematskih projektov
European Pharmaceutical Products database (EudraPharm, Eph) evropska zbirka podatkov o zdravilih
European Public Assessment Report (EPAR) evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR)
European risk-management strategy (ERMS) evropska strategija obvladovanja tveganj
evaluation phase faza vrednotenja
event free survival (EFS) preživetje brez dogodkov
exceptional circumstances izjemne okoliščine
expert advice izvedensko svetovanje
exposure to air, light, moisture, etc izpostavljenost zraku, svetlobi, vlagi, itd.
extension razširitev
extension of indication razširitev terapevtske indikacije
external use of herbal products zunanja uporaba zdravil rastlinskega izvora
extranodal site ekstranodalna lokalizacija
eye discharge izcedek iz očesa
eyelid disorder motnje vek / bolezni vek
f.p. zmrzišče
FACIT-F Functional assessment of chronic illness therapy  ocena funkcijskega stanja pri kroničnem zdravljenju
fasting state na tešče
fatal outcome smrtni izid
fee exemption oprostitev plačila pristojbine
feeling bloated občutek napihnjenosti
feeling cold občutek hladu
fever zvišana telesna temperatura 
fibroids miomi
filtration procedures / operations filtracijski posegi (pri zdravljenju glavkoma)
Fisher`s exact test Fisherjev natančni test
fit of perspiration nenadno znojenje 
fixed dose combination stalna kombinacija učinkovin
flake kosmič
flavor okus, aroma
flip-off cap odstranljiva zaporka
flushing vročinski oblivi (na primer menopavza) / zardevanje (rosacea, karcinoidni sindrom)
foaming penjenje
follicular B cell NHL folikularni B celični ne-Hodgkinov limfom
follow up study nadaljevalna študija
follow-up measure (FUM) nadaljnji ukrep
food producing species vrste za proizvodnjo živil
food-producing animals živali za proizvodnjo živil
frequency pogostnost
friable drobljiv, krhek, krušljiv
full application samostojna vloga
fused centrum / vertebrae zraščen(a) osrednji del / vretenca
gas cylinder bundle sklop plinskih jeklenk
gas, effluent plin, izhajajoč
gastric lavage izpiranje želodca
generic generično zdravilo
gestational age gestacijska starost
gingival hyperplasia hiperplazija dlesni
Good Clinical Practice (GCP) dobra klinična praksa
Good Laboratory Practice (GLP) dobra laboratorijska praksa
Good Manufacturing Practice (GMP) dobra proizvodna praksa
gradual reduction in dose postopno zmanjševanje odmerka
grease, wool lanolin
gritty zrnat
growth retardation upočasnitev rasti / zaostajanje v rasti
guidance navodila
hair texture abnormal nenormalna tekstura las
harvesting žetev; nabiranje; obiranje
HCTZ-associated precipitation of azotemia s hidroklortiazidom pospešen nastanek azotemije / s hidroklortiazidom povečana azotemija
health assessment questionnaire (HAQ) vprašalnik za oceno zdravstvenega stanja
health care professional zdravstveni delavec
health-related quality of life (HRQOL) z zdravjem povezana kakovost življenja
heart attack srčni infarkt
heat sensation občutek toplote / vročine
hematopoetic stem cell transplant presaditev krvotvornih matičnih celic
hepatic failure odpoved jeter
herbal medicinal products for human use zdravila rastlinskega izvora za uporabo v humani medicini
herbal preparation pripravek rastlinskega izvora
herbal substance rastlinska snov
holder of a Certificate of suitability to the Monographs of the European Pharmacopoeia (holder of CEP) imetnik certifikata o ustreznosti Evropski farmakopeji (imetnik CEP)
holder of active substance master file (holder of ASMF) imetnik glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (imetnik ASMF)
holding time of bulk / intermediate čas shranjevanja nepakiranega končnega izdelka / intermediata
hot flush vročinski valovi / vročinski obliv
human humani
human milk materino mleko
human safety database zbirka podatkov o varnosti zdravil za uporabo humani medicini
humectant vlažilec (na primer glicerol)
hybrid hibrid (križanec)
hypersensitivity to irradiated skin (radiation-recall reaction) preobčutljivost obsevane kože (reakcija ‘’pomnjenja obsevanja’’)
hypoacusis naglušnost; hipakuza
ICH guideline on risk management smernica Mednarodnega sveta za usklajevanje (ICH) za obvladovanje tveganja
immunological medicinal products imunološka zdravila
immunologicals imunološka zdravila
impaired fertility zmanjšana plodnost
impairment okvara
inadequate response nezadosten odziv
incidence incidenca / pojavnost
indication indikacija
indigestion dispepsija / prebavne motnje
induction therapy indukcijsko zdravljenje / začetno zdravljenje
infants / toddlers dojenčki / malčki
infectious agents povzročitelji okužb
inflammatory marker kazalec vnetja
informed consent application vloga s soglasjem 
inhibitor zaviralec
in-house standard / method  lastni standard proizvajalca / lastna metoda priozvajalca
initial evaluation začetno vrednotenje
initial marketing authorisation application osnovna vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
injection site reaction (mass) reakcija na mestu injiciranja (zatrdlina / bula)
innovative therapies inovativne oblike zdravljenja
insoluble netopen
insufficiency insuficienca
intent to treat (ITT) (populacija), ki jo nameravamo zdraviti
interference motnja, interferenca
intermediate (na primer manufacturing intermediate) intermediat (na primer proizvodni intermediat)
International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)  Mednarodni svet za usklajevanje tehničnih zahtev za zdravila za uporabo v humani medicini (ICH) 
International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH) / Veterinary International Conference on Harmonization (VICH) Mednarodno sodelovanje pri usklajevanju tehničnih zahtev za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (VICH) / Veterinarska mednarodna konferenca o usklajevanju 
International Nonproprietary Name (INN) mednarodno nelastniško ime
International normalized ratio (INR) mednarodno umerjeno razmerje
intoxication zastrupitev
intra-operative floppy iris sindrom (IFIS) intraoperativni sindrom ohlapne šarenice / medoperativni sindrom ohlapne šarenice
invented name izmišljeno ime
investigation preiskava
iridescent mavričen
irritating dražeč
juice sok
labial fusion zraščenost sramnih ustnic
Lapp lactase deficiency  laponska oblika zmanjšane aktivnosti laktaze
large post-marketing observational safety surveillance study obsežna nadzorna študija varnosti v obdobju trženja
lassitude psihofizična oslabelost 
least-squares, method of metoda najmanjših kvadratov
linguistic post-opinion checking procedure postopek jezikovnega preverjanja po izdaji mnenja
linguistic review jezikovni pregled
liquid  tekočina
liquid, colorless tekočina, brezbarvna
liquid, pale yellow tekočina, bledo rumena
liquid, rectal tekočina, rektalna
liquid, yellowish, reddish etc. tekočina, rumenkasta, rdečkasta, … 
litmus lakmus
loading dose začetni (polnilni) odmerek
Log-rank test Log-rank test
long time infusion  dolgotrajna infuzija
long-acting injectable dolgodelujoča parenteralna oblika
loss of clarity izguba bistrosti (ni več bistra)
loss of weight izguba telesne mase
low inhibiting effects šibko zaviralno delovanje
lower limit of normal (LLN) / upper limit of normal (ULN) spodnja meja normale (SMN) / zgornja meja normale (ZMN)
lowest steady-state concentration  najnižja koncentracija v stanju dinamičnega ravnovesja
lubricant mazivo
lung cancer rak pljuč
lyophilisate liofilizat
m.p. tališče
maintenance dose vzdrževalni odmerek
malaise splošno slabo počutje
male breast cancer rak dojke pri moškem
malignancy maligna bolezen
mandatory scope of the centralised procedure obvezna uporaba centraliziranega postopka 
manufacturer proizvajalec
manufacturing site for intermediate / all steps / site of manufacturing, packaging, testing and batch release mesto proizvodnje intermediata / vseh stopenj, mesto proizvodnje, pakiranja, preizkušanja in sproščanja
marketing authorisation (M.A., MA) dovoljenje za promet z zdravilom
marketing authorisation application (MAA) vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
marketing authorisation holder (MAH) imetnik dovoljenja za promet z zdravilom (imetnik DzP)
mass uniformity / uniformity of mass enakomernost mase
mass variation / variability (MV) odstopanje mase od ustrezne vrednosti
material, inert snov, inertna
maximum residue limits (MRLs) mejne vrednosti ostankov
mean srednja vrednost
mean effective dose povprečni učinkoviti odmerek
mean life povprečni čas preživetja
mean residual lifetime pričakovani srednji / povprečni čas preživetja po določenem že preživetem času
measuring cup / cup merica
median mediana
medicament, medicinal product, drug product, final product zdravilo
medication error napaka pri uporabi zdravil
medicinal products for human use zdravila za uporabo v humani medicini
medicinal products for veterinary use zdravila za uporabo v veterinarski medicini
memory loss izguba spomina
metabolism presnova
metabolism of the drug presnova zdravila
metabolizers, poor / strong slaba / dobra presnova, bolniki s slabo / dobro presnovo, fenotip slabe / dobre presnove, slabi / dobri metabolizatorji
metastatic metastatsko / z zasevki
microbiological / stability / sterility testing vrednotenje mikrobiološke ustreznosti / stabilnosti / sterilnosti
mild blag
milky mlečen
milling / micronisation site mesto mletja / mikronizacije
minimal inhibitory concentration (MIC) minimalna inhibitorna koncentracija (MIK)
minor species manj pomembne vrste
minor uses and minor species (MUMS) manjša uporaba in manj pomembne živalske vrste
miscible with se meša z
misuse nepravilna uporaba
mixture, reaction zmes, reakcijska
mock-up barvni osnutek (na primer ovojnine, navodila za uporabo) 
mock-up vaccine modelno cepivo
moderately zmerno
monoclonal antibody monoklonsko protitelo
mood swing nihanje razpoloženja
morbidity obolevnost
mortality umrljivost
moulded clear glass vial viala iz ulitega prozornega stekla
mouth-piece ustnik
mRNA (messenger RNA, messenger ribonucleic acid) mRNK (informacijska ribonukleinska kislina)
multiple gated acquisition scan (MUGA scan)  radioizotopska ventrikulografija
multi-pack skupno pakiranje
multiple myeloma diseminiran plazmocitom; multipli mielom
muscle spazm mišični krč
mutual recognition medsebojno priznavanje
mutual recognition agreements (MRA) sporazumi o medsebojnem priznavanju
mutual recognition procedure (MRP) postopek z medsebojnim priznavanjem
myocardial infarction miokardni infarkt / srčna kap
nail disorder bolezni nohtov
national competent authority pristojni nacionalni organ
national competent authority partners partnerji pristojnih nacionalnih organov
national marketing authorisation application vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom po nacionalnem postopku
national procedure nacionalni postopek
nausea navzea 
needle biopsy igelna biopsija / aspiracijska biopsija s tanko iglo 
needle guard varovalo igle
nephropathy toxic toksična nefropatija 
new substance nova snov / nova substanca
nitritoid reaction nitritoidna reakcija 
non clinical data neklinični podatki
non-paced heart block srčni blok, ki ni nadzorovan s srčnim spodbujevalnikom
non-small cell lung cancer (NSCLC ) ne-drobnocelični rak pljuč
non-specific ST-T wave changes nespecifične spremembe spojnice ST-T
non-viral adventitious agent naključna nevirusna snov
notice to applicants navodila predlagateljem
numbness otrplost, odrevenelost
objective clinical response objektivni klinični odgovor
observation group opazovana skupina
observation time čas opazovanja
observational trial opazovalna študija / ne-intervencijsko klinično preskušanje
ocular discomfort neprijeten občutek v očesu
ocular injection rdečina v očesu / rdeče oči
occupational exposure poklicna izpostavljenost
odds ratio razmerje obetov
odor and taste of the drug vonj in okus zdravila
odor and taste, wintergreen   vonj in okus po zimzelenu
odor, amine vonj, aminski
odor, faint fishy vonj, rahel ribji (vonj po ribah)
odor, slight aromatic vonj, rahel aromatični
odor, vinegar-like vonj po kisu
odour vonj
odourless brez vonja
off-label use neodobrena uporaba
onco-safe onco-safe ovoj
one point cut (OPC) ampoule ampula s prelomno zarezo
opalescent opalescenten
opaque neprozoren
open-label study odprta študija
optional scope of the centralised procedure neobvezna uporaba centraliziranega postopka
orphan drugs; orphan medicinal products zdravila sirote
orphan medicinal products for human use zdravila sirote za uporabo v humani medicini
osteoarthritis osteoartritis
osteoarthrosis osteoartroza
other long-term data ostali dolgoročno pridobljeni podatki
other novel designs drugi novi modeli (študij / raziskav) 
overall response rate (ORR, OR) celokupni odziv
overall survival (OS) stopnja preživetja / celokupno preživetje
overdosage preveliko odmerjanje
overt cardiac failure manifestno srčno popuščanje
packaging site, primary / secondary packaging site mesto pakiranja, mesto primarnega / sekundarnega pakiranja
parallel distribution paralelna distribucija
parallel import paralelni uvoz
partial response (PR) delni odziv na zdravljenje 
particle size  velikost delcev
particle size distribution porazdelitev velikosti delcev
partly delno
pathological gambling patološko igranje iger na srečo
patient years bolnikov-let (za izražanje števila dogodkov na bolnika na leto; v statistiki: ”število dogodkov na bolnikov-let”)
patients who are homozygote for non-functional CYP2D6 alleles bolniki, ki so homozigoti za nefunkcionalne alele CYP2D6 / nefunkcionalen CYP2D6
peak maksimalna koncentracija (na primer v stacionarnem stanju oz. stanju dinamičnega ravnovesja ali enkratnem odmerku)
percent free PSA delež prostega PSA
Periodic Safety Update Report (PSUR) redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila (PSUR) 
peritoneal cloudy effluent iztekanje motne tekočine iz peritonealne votline
persistent pulmonary hypertension perzistentna pljučna hipertenzija
persistent pulmonary hypertension in newborns (PPHN) perzistentna pljučna hipertenzija pri novorojenčkih
pharmaceutical form farmacevtska oblika
pharmacological property farmakološka lastnost
pharmacovigilance farmakovigilanca
pharmacovigilance and maintenance activities dejavnosti farmakovigilance in vzdrževanja DzP 
pharmacovigilance system sistem farmakovigilance 
phase II trial klinično preskušanje faze II
PhV inspection farmakovigilančni inšpekcijski nadzor
PhV regulatory obligation regulativna obveznost v zvezi s farmakovigilanco
PIM Review System (PRS) sistem PIM za pregledovanje
placebo-controlled s placebom nadzorovano
points to consider document dokument s točkami za obravnavo
post-authorisation activities dejavnosti po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom
post-authorisation phase obdobje po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom
post-marketing dejavnosti v obdobju trženja
post-marketing experience  izkušnje v obdobju trženja
postmarketing period obdobje trženja
post-marketing setting v obdobju trženja
postmarketing study študija v obdobju trženja
post-marketing surveillance nadzor v obdobju trženja
post-opinion phase faza po izdaji mnenja
potassium-sparing diuretic diuretik, ki varčuje s kalijem
potency of the drug  jakost zdravila
potent inducer / inductor močan induktor 
poultice kataplazma
powder, crystalline prah, kristalinični
precision natančnost
pre-filled napolnjen
premature baby / premature infant / preterm newborn infant / preterm neonate nedonošenček
premature ventricular contraction ventrikularna ekstrasistola
pre-submission pred oddajo (vloge)
pre-submission discussion with future applicants razgovori s predlagatelji pred oddajo vloge
prevalence prevalenca / pogostnost
prevalent prevladujoč
primary compartment of distribution centralni porazdelitveni prostor
procedure, surgical / surgery poseg, kirurški
Product Information (SPC, labelling and package leaflet) (PI) informacije o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, označevanje in navodilo za uporabo)
Product Information Management (PIM) upravljanje informacij o zdravilu
progress report poročilo o napredku
progression free survival (PFS) preživetje brez napredovanja bolezni
progression of disease (PD) napredovanje bolezni
prone position ležanje na trebuhu
prospective prospektivno
prostate specific antigen (PSA) za prostato specifičen antigen
protection from light, direct sunlight, moisture, etc. zaščita pred svetlobo, direktno sončno svetlobo, vlago, itd.
protocol assistance pomoč pri protokolu
protracted abstinence syndrome / postacute withdrawal state / extended withdrawal state / chronic withdrawal syndrome podaljšan abstinenčni sindrom
provisional maximum residue level (MRL) začasne mejne vrednosti ostankov
pump pusher / pusher of the pump  sprožilec črpalke
punctate keratitis točkasti keratitis
pure red cell aplasia (PRCA) čista aplazija rdečih krvnih celic
Q&A on refusal vprašanja in odgovori glede zavrnitve
Q&A on withdrawal of application vprašanja in odgovori glede umika vloge
QRD template predloga za pregled kakovosti dokumentov 
quality adjusted life years (QALY) kakovostno prilagojena pridobljena leta življenja; leto(a) zdravstveno kakovostnega življenja
Quality by design (QbD) razvoj z vgrajeno kakovostjo (QbD)
Quality Review of Documents (QRD) pregled kakovosti dokumentov
quality risk-management approach obvladovanje tveganja na področju kakovosti
quality testing site for active substance / final product, QA testing mesto preskušanja zdravilne učinkovine
quality, safety and efficacy of medicinal products kakovost, varnost in učinkovitost zdravil
quantifiable plasma concentration merljiva plazemska koncentracija 
question&answer process postopek vprašanj in odgovorov
rapporteur poročevalec
rapporteurship vloga poročevalca
readability berljivost
readily hitro / zlahka
rebound povratno
recombinant DNA technology tehnologija rekombinantne DNA / rekombinantna DNA tehnologija 
reconstitution of the drug  priprava zdravila za aplikacijo, rekonstitucija (na primer liofiliziranega pripravka, ekstrakta, raztopine)
rectal cancer rak danke
redissolve raztopitev, ponovna / ponovno raztapljanje
re-examination of opinions ponoven pregled mnenj
referral napotitev / napotitveni postopek
referral procedure napotitveni postopek
refractive lomni
refusal of marketing authorisation zavrnitev dovoljenja za promet z zdravilom
registry register
regulator pristojni organ / regulator
regulatory and procedural advice svetovanje glede regulative in postopkov
regulatory framework regulativni okvir
regulatory review regulativni pregled
regulatory system regulativni sistem
relaps ponovitev bolezni
relapsed lymphoma …pri katerih se je limfom ponovil

release for infusion / injection certificate (RfIC)

certifikat o sprostitvi zdravila za infundiranje / injiciranje
release / shelf life specification specifikacije ob sproščanju / do izteka roka uporabnosti
release, rate of sproščanja, stopnja (gradient)
renal dysfunction motnja delovanja ledvic
renal failure ledvična odpoved / ledvično odpovedovanje / oslabljeno delovanje ledvic 
renal impairment ledvična okvara
renal replacement therapy nadomestno ledvično zdravljenje 
renal tubular immaturity nezrelost (nerazvitost) ledvičnih tubulov
renewal podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom
reproductive toxicity toksičen / škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja
reproductive tract  rodila
research raziskava
residual solvents / DNA ostanki topil / DNK
resistant neodziven na / rezistenten
resistant chronic myelocytic leukemia rezistentna kronična mieloična levkemija
respiratory distress dihalna stiska / respiratorna stiska
respiratory tract dihala
response rate stopnja odziva / odziv
restricted obstetrical use za omejeno uporabo / omejena uporaba v porodništvu
restricted part of active substance master file (AMSF – RP) zaprti del glavne dokumentacije o zdravilni učinkovini (ASMF – RP)
retch / retching poskus bruhanja 
re-test period obdobje do ponovnega preizkušanja
re-uptake privzem
revocation of the marketing authorisation odvzem dovoljenja za promet z zdravilom
rigor okorelost
risk / benefit analysis analiza razmerja med tveganji in koristmi
risk / benefit evaluation ocena tveganj in koristi
risk communication obveščanje o tveganju
risk management system sistem obvladovanja tveganja
risk management system evaluation ocena sistema obvladovanja tveganja
risk minimisation activities dejavnosti za zmanjševanje tveganja
risk of fatal generalised vaccine disease tveganje za življenje ogrožujoče / smrtne generalizirane reakcije po cepljenju
risk ratio / hazard ratio razmerje tveganj / ogroženosti
risk-management obvladovanje tveganja
risk-management plans načrti za obvladovanje tveganja
robust effectiveness robustna učinkovitost
routine pharmacovigilance redne farmakovigilančne dejavnosti
rubber bung gumijast zamašek
rubber plunger gumijast bat
rules governing medicinal products in the European Union pravila, ki urejajo zdravila v Evropski uniji
safety profile varnostni profil
saline fiziološka raztopina; slan
saponification value saponifikacijsko število
scientific advice  znanstveno / strokovno svetovanje
scientific committee znanstveni odbor
scientific conclusion znanstveni zaključek
scope mandatory indication indikacije, pri katerih je obvezna uporaba centraliziranega postopka
sealed stopper zatesnjen zamašek
secondary compartment of distribution periferni porazdelitveni prostor
seizure epileptični napad; konvulzija
serious resen
set komplet / garnitura / zbirka
severe  hud
severe active rheumatoid arthritis huda oblika aktivnega revmatoidnega artritisa
severe tissue lesion (vesication, severe cellulitis) huda poškodba tkiva (nastajanje vezikul, huda flegmona)
severity resnost
shelf life rok uporabnosti
shivering drgetanje
short term / intermeidate / long term /accelarated (stability) studies kratkoročne / srednjeročne / dolgoročne / pospešene stabilnostne študije
short time infusion  kratkotrajna infuzija
shortness of breath zasoplost / težko dihanje / kratka sapa
should be monitored  naj se spremlja 
sick sinus syndrome bolezen sinusnega vozla
sick sinus syndrome bolezen sinoatrijskega vozla 
silicified microcrystalline cellulose silicizirana mikrokristalna celuloza
siliconized chlorobutyl rubber plunger bat iz silikonizirane klorobutilne gume
single arm study enoskupinska študija / študija z eno skupino
site of injection mesto injiciranja
skin test kožni test
skip the missed dose izpustite pozabljeni odmerek zdravila
sleeving krčljiv ovoj
slightly rahlo… (kadar ni v besedni zvezi “slightly soluble”)
slightly soluble težko topno
small cell lung cancer (SCLC) drobnocelični rak pljuč
solid tumor solidni tumor / čvrsti tumor (redkeje)
solidification point (s.p.) strdišče
solvent vehikel; topilo
sour kisel
spondyloarthritis spondiloartritis
stability protocol / testing stabilnostni protokol
stability testing preskušanje stabilnosti
stable disease (SD) nespremenjeno stanje bolezni / stabilna bolezen
Standard Operating Procedure (SOP) standardni operativni postopek
starch škrob
starting dose začetni odmerek
statistically significant statistično značilno
steady-state stanje dinamičnega ravnovesja
steel, stainless jeklo, nerjaveče
stem cell izvorna / matična celica 
stepwise logistic regression analysis logistična regresija s postopnim vključevanjem
stick-like paličast
Still’s disease Stillova bolezen – ena od oblik juvenilnega idiopatskega artritisa
stopper / bung zamašek
storage conditions pogoji shranjevanja
stream of air tok zraka
strip, metal trak, kovinski
strong inhibitor močan zaviralec / inhibitor 
study študija
study arm preiskovana skupina
summary of product characteristics (SPC) povzetek glavnih značilnosti zdravila
sunset clause klavzula o trženju zdravila
superficial površinski
suppression of adrenal function supresija nadledvične žleze
survival benefit doprinos k preživetju
survival improvement izboljšanje preživetja
survival, one (three, five) year preživetje, enoletno (triletno, petletno)
suspension začasni umik (dovoljenja za promet z zdravilom) 
symptoms deterioration poslabšanje simptomov
systemic beta-blockade sistemska blokada adrenergičnih receptorjev beta
systemic disease-free survival preživetje brez generalizacije bolezni
tableting tabletiranje
tampon, vaginal tampon, vaginalni
tape, heating trak, grelni
tarry katranast
taste, almond-like okus po mandeljnih
tender and swollen joint counts število občutljivih in oteklih sklepov
term newborn infants / full term neonates novorojenčki
the cumulative dose-limiting toxicity of the drug toksični učinek zdravila, ki omejuje kumulativni odmerek 
through the placental barrier, across the placenta skozi placentno bariero, skozi placento / preko placente
time to distant metastases čas do pojava oddaljenih metastaz
time to event data čas do nekega dogodka
time to next treatment (TNT) čas do naslednjega zdravljenja
time to progression (TTP) čas do napredovanja bolezni (na primer rast tumorja)
time to treatment failure (TTF) čas do neučinkovitosti zdravljenja  /  čas do prenehanja učinkovitosti zdravljenja
tingling mravljinčenje
tissue tkivo
tissue, fatty tkivo, maščobno
titration titriranje / postopno prilagajanje odmerka
to accelerate decomposition pospešiti razgradnjo
to add dropwise dodajati po kapljicah
to adjust pH uravnati pH raztopine
to be sick bruhati
to coagulate koagulirati
to cool by means of  an ice bath ohladiti z ledeno kopeljo
to decompose razgraditi
to decrease the effect zmanjšati učinke
to differ structurally razlikovati se v strukturi
to dilute razredčiti / redčiti
to dissolve raztopiti
to feel sick siljenje na bruhanje / slabost / slabo počutje
to form tvoriti / oblikovati
to free from odstraniti / osvoboditi
to increase povečati
to increase the effect  zvečati učinke
to ingest zaužiti
to inhibit zavirati
to liberate sproščati
to maintain the temperature ohranjati temperaturo
to store hraniti / shranjevati
to suppress cardiac contractility zmanjšati krčljivost srca
to thin the blood za redčenje krvi
to volatilize hlapeti
total aerobic microbial count (TAMC) skupno število aerobnih mikroorganizmov (TAMC)
total combined yeasts/moulds count (TYMC) skupno število kvasovk in plesni (TYMC)
total daily dose celokupni nevni odmerek
total impurities celokupne nečistote
total unspecified impurities, total unknown impurities celokupne nespecificirane nečistote
toxic effects of the drug toksični učinki zdravila
toxicity of the drug toksičnost zdravila
toxicity profile profil toksičnosti
trade name (same as invented name) zaščiteno ime (enako kot izmišljeno ime)
traditional herbal medicinal product tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora
transient ischemic attack (TIA) prehodna možganska ishemija
translucent prosojen
transparent prozoren
tray pladenj
treatment zdravljenje
treatment benefit korist zdravljenja
treatment-resistant schizophrenic patients bolniki z na zdravljenje neodzivno shizofrenijo / terapevtsko rezistentno shizofrenijo
trial preskušanje
trigger finger zaskočen prst (“trigger finger”)
trough najnižja koncentracija (na primer pred naslednjim odmerkom)
tubular clear glass vial cevna viala iz prozornega stekla
turbid moten
turnover premena
twitching trzanje
two compartment system dvoprekatni sistem
type I variation sprememba tipa I
type II variation sprememba tipa II
tyrosine kinase activity tirozin-kinazna aktivnost / aktivnost tirozin-kinaze / aktivnost encima tirozin-kinaze
umbilical artery catheter kateter v popkovni arteriji 
unctous oljnat / masten
under evaluation v postopku vrednotenja
under strict medical supervision pod strogim zdravniškim nadzorom
uniformity of dosage units enakomernost odmernih enot
urinary frequency pogostnost uriniranja
urinary tract sečila
urticaria / nettle rash / hives urtikarija
use, external uporaba, zunanja
use, gastro-intestinal uporaba, gastrointestinalna
user consultation posvetovanje z uporabniki
user testing preverjanje berljivosti 
using a Cox regression analysis z uporabo Coxove regresijske analize
vaginitis vaginoza / vaginitis
validation ugotavljanje formalne popolnosti vloge (na primer v upravnih postopkih); validacija (na primer validacija postopka izdelave, analiznega postopka)
vanishing bile duct syndrome sindrom izginjanja žolčnih vodov
variation to marketing authorisation sprememba dovoljenja za promet z zdravilom
vertigo vrtoglavica
veterinary medicinal products for food-producing animals zdravila za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil
violently burno
visual colour distortion motnje zaznavanja barv
volatile hlapen
volume depleted hipovolemični bolniki / bolniki s hipovolemijo
volume expander nadomestek tekočine
vomiting bruhanje
wash out procedure uporaba zdravil ali drugih tehnik, s katerimi se povzroči pospešeno izločanje zdravilne učinkovine iz telesa
watery eyes solzenje
with CD20 positive diffuse large B cell non-Hodkin`s lymphoma s CD20 pozitivnim difuznim velikoceličnim B ne-Hodgkinovim limfomom
with official recommendation v skladu z uradnimi priporočili
withdrawal of marketing authorisation application umik vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
withdrawal period obdobje prenehanja uporabe zdravila (pri zdravilih za uporabo v humani medicini); karenca (pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini)

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top